Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

18 kwietnia 2018
Agencja zatrudnienia Factory 600 (wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 6849) oferuje pracę w Niemczech dla elektryków. Zakres obowiązków: montaż instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, handlowych i biurowych. Wymagane wykształcenie w zawodzie elektryka lub uprawnienia elektryczne. Oferujemy: - zatrudnienie na umowę o pracę z niemieckim pracodawcą (praca na niemieckich warunkach); - atrakcyjne, motywujące wynagrodzenie; - nadgodziny; - długoterminowy kontrakt; - wynagrodzenie płatne miesięcznie na konto pracownika, możliwe jest pobieranie tygodniowych zaliczek; - zakwaterowanie zorganizowane przez pracodawcę (bardzo dobre warunki mieszkaniowe); - pełne niemieckie ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; - możliwość uzgodnienia terminów zjazdów do Polski; - stały kontakt z reprezentującym pracodawcę polskim koordynatorem; - dla osób bez znajomości języka niemieckiego: darmowy specjalistyczny kurs językowy dla elektryków, który pomaga w przyswojeniu podstaw niemieckiego, a także opanowaniu fachowego słownictwa, szkolimy w krótkim czasie, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata, a następnie natychmiast wysyłamy do pracy w Niemczech (gwarancja zatrudnienia).
Stuttgart (Niemcy)
14 kwietnia 2018
Agencja zatrudnienia Factory 600 (wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 6849) oferuje pracę w Niemczech dla elektryków. Zakres obowiązków: montaż instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, handlowych i biurowych. Wymagane wykształcenie w zawodzie elektryka lub uprawnienia elektryczne. Oferujemy: - zatrudnienie na umowę o pracę z niemieckim pracodawcą (praca na niemieckich warunkach); - atrakcyjne, motywujące wynagrodzenie; - nadgodziny; - długoterminowy kontrakt; - wynagrodzenie płatne miesięcznie na konto pracownika, możliwe jest pobieranie tygodniowych zaliczek; - zakwaterowanie zorganizowane przez pracodawcę (bardzo dobre warunki mieszkaniowe); - pełne niemieckie ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; - możliwość uzgodnienia terminów zjazdów do Polski; - stały kontakt z reprezentującym pracodawcę polskim koordynatorem; - dla osób bez znajomości języka niemieckiego: darmowy specjalistyczny kurs językowy dla elektryków, który pomaga w przyswojeniu podstaw niemieckiego, a także opanowaniu fachowego słownictwa, szkolimy w krótkim czasie, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata, a następnie natychmiast wysyłamy do pracy w Niemczech (gwarancja zatrudnienia).
Stuttgart (Niemcy)
Chrzanów, dnia  11.04.2018r.   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/MZZK   Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko: Inspektor ds. technicznych w zakresie wod-kan, co i gaz w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie   I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych , ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, II. Określenie stanowiska: Inspektor ds. technicznych w zakresie wod-kan, co i gaz. III. Wymagania niezbędne: a)    wykształcenie średnie min. 4 letni staż pracy lub wyższe min. 2 letni staż pracy, b)   uprawnienia budowlane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, c)    wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę, d)   znajomość zasad kosztorysowania, e)    obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, f)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, IV. Wymagania dodatkowe: a)    znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, b)   znajomość obsługi komputera w tym: Word, Excel, c)    komunikatywność w mowie i piśmie, d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku - praca na wysokości V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a)  prowadzenie nadzoru nad przebiegiem robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w obiektach będących w administracji MZZK oraz lokalach gminnych. b)  sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, c) przygotowanie i kompletowanie dokumentów do uzgodnień i pozwoleń na budowę, d) uczestnictwo w przeglądach lokali, Ponadto od aplikanta wymagana będzie: a)    staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność, b)   zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami, c)    umiejętność pracy w stresie. VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: a)    praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę), b)   wymiar czasu pracy: pełny etat, W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. VIII. Wymagane dokumenty: 1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej, 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), 3. oświadczenia o: a) korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i archiwizowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016r. poz. 922) oraz przepisami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2016r. Dz.U. poz.902 ), Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016r. poz.902) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. IX. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor ds. technicznych w zakresie wod-kan, co i gaz” w terminie do dnia 27.04.2018r. do godz. 1300. X. Inne informacje: Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MZZK oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. XI. Etapy postępowania w sprawie naboru: Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów: 1. wstępna selekcja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie notatki, zasad sporządzania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Etap 2 odbędzie się w dniach 07-08.05.2018r. w godz. dogodnych dla aplikanta. Etap 3 odbędzie się w dniu 09.05.2018r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32 626-03-62, 601-280-675
Chrzanów (małopolskie)
SILVERHAND jest firmą godną zaufania z wieloletnim stażem na rynku, mającą zasięg międzynarodowy. Oferujemy zatrudnienie na niemieckich warunkach. Wszyscy pracownicy otrzymują niemiecką umowę o pracę wraz ze wszystkimi świadczeniami socjalnym oraz dostępem do opieki medycznej. Pomożemy Ci skutecznie, szybko i bezpiecznie znaleźć stabilną pracę w Niemczech. Warunek konieczny: komunikatywna znajomość j. niemieckiego. Dla naszego stałego Klienta, sprawdzonego niemieckiego pracodawcy, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko: Asystent/ka ds. zarządzania projektami   Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy: wsparcie lidera projektu i zespołu projektowego w realizacji zadań administracyjnych lub mniejszych podzadań (przygotowywanie materiałów, uczestniczenie w spotkaniach itp.) organizowanie spotkań, telekonferencji itp. przejęcie mniejszych pakietów roboczych (pisanie / kontrola godzin itp.) zarządzanie bazą danych projektów samodzielnie  wykonywanie zadań administracyjnych  przehowywanie dokumentów kontrola poczty przychodzącej i wychodzącej tworzenie prezentacji w co najmniej jednym języku obcym rezerwacje pokoi konferencyjnych  kontakt telefoniczny w co najmniej jednym języku obcym zlecanie zamówień na materiały biurowe, ogólne zakupy zgłaszanie napraw w obszarze biurowym przygotowanie i organizacja podróży służbowych (loty, pociągi, hotele)  przygotowywanie dokumentów podróży  wprowadzanie danych np. dni urlopowe do systemu SAP wprowadź miesięczne ewidencji czasu z systemu ETBS do systemu SAP Wymagania; wykształcenie wyższe wieloletnie doświadczenie zawodowe znajomość przynajmniej jednego języka obcy biegle w mowie i piśmie doświadczenie w obsłudze programu SAP i podobnych systemów operacyjnych   Oferujemy: zatrudnienie na warunkach niemieckich - niemiecki Pracodawca (nie w delegacji) atrakcyjne wynagrodzenie 19,50 euro/godz. brutto składki oraz podatki odprowadzane w Niemczech przez Pracodawcę zaliczki wypłacane co tydzień w gotówce lub na konto polskie albo niemieckie możliwość pracy w nadgodzinach (jeśli opcja ta jest niedostępna – informujemy o tym) możliwość rozwoju zawodowego oraz długofalowej współpracy wsparcie naszych Konsultantów w koordynowaniu zatrudnienia możliwość regularnych zjazdów do Polski ubezpieczenie dla Pracownika i jego rodziny respektowane prawo do urlopu nasze usługi są bezpłatne (m. in. tłumaczenie oraz profesjonalne przygotowanie CV w j. niemieckim na potrzeby rekrutacji)    Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Kontaktujemy się telefonicznie wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod poniższym numerem telefonu: 539-601-600     Usługa dodatkowa:Od 20 lat świadczymy również usługi w zakresie rozliczeń podatków niemieckich oraz holenderskich, a także Kindergeld. Zadzwoń i dowiedz się więcej!   SILVERHAND Dominik Matczak - bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).
Hennigsdorf (Niemcy)
11 kwietnia 2018
Pracownik Biura RekrutacjiOpis stanowiska:-obsługa kandydatów na studia -prowadzenie dokumentacji procesu rekrutacji na studia wyższe i podyplomowe-tworzenie i aktualizacja bazy kandydatów oraz osób zainteresowanych kształceniem w wewnętrznym systemie informatycznym-realizacja działań promocyjnych Biura RekrutacjiKluczowe kompetencje:-zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania-samodzielność oraz umiejętność współpracy z zespołem-wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne-doskonała umiejętność organizacji czasu w pracy-terminowość i dokładność wykonywanych zadań-inicjatywa i dynamizm w działaniuWymagania: -wykształcenie min. średnie-doświadczenie w obsłudze klienta-znajomość zasad pracy biurowej oraz podstawowa znajomość aplikacji MS-Office (w szczególności Word, Excel)-dyspozycyjność od poniedziałku do piątku oraz w wyznaczone weekendyOferujemy: -wsparcie od pierwszych dni pracy-rozwój wiedzy i doświadczenia-ciekawą pracę w renomowanej Uczelni-miłą atmosferęProsimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, zgodnie z przepisami Ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych jest dobrowolne.”
Poznań (wielkopolskie)
Wyświetlono rezultaty 51-56 z 56.
Śledź nas na Snapchacie!

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top