×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracySpecjalista w Biurze Strategii
Specjalista w Biurze Strategii Warszawa (mazowieckie)
Aplikuj 14 sierpnia 2017, do końca 1 dzień
Specjalista w Biurze Strategii Warszawa (mazowieckie) Aplikuj Opublikowano 14 sierpnia 2017, do końca 1 dzień

Główny Urząd Miar

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

 

Specjalista w Biurze Strategii

 

Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie)

Nr ref: 13590/jobs.pl

Forma zatrudnienia: Pełny etat

 

WARUNKI PRACY

Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Współuczestniczenie w pracach nad projektami realizowanymi w Urzędzie;
 • Identyfikacja i monitoring dostępnych źródeł finansowania, aktualnych konkursów i zasad ubiegania się o środki z funduszy zewnętrznych;
 • Udział w pracach związanych z przygotowywaniem i składaniem wniosków aplikacyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • Planowanie i rekomendowanie rozwiązań organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności realizacji projektów;
 • Stała współpraca z instytucjami uczestniczącymi w systemie dofinansowania projektów, których beneficjentem jest lub może być Urząd;
 • Prowadzenie rejestru projektów, które realizuje Urząd.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy związanej z realizacją projektów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość metodyk zarządzania projektami;
 • umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji i koordynacji projektów;
 • wiedza pozwalająca na realizację zadań związanych z pozyskiwaniem środków i obsługą projektów funduszowych;
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania programów funduszowych, w tym m.in. przepisów prawa i procedur UE w tym obszarze;
 • komunikatywność, asertywność;
 • umiejętności: współpracy, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu;
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet Microsoft Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata przy realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, funduszy europejskich;
 • szkolenie z PRINCE2;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, funduszy europejskich
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkolenia z PRINCE2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.08.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

 

Główny Urząd Miar 
Biuro Dyrektora Generalnego 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty 
w WOP – nie otwierać”. 


Dokumenty również można składać elektronicznie

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GUM). 
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. 
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
 

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
 

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie). 

(Data aktualizacji: poniedziałek, 14 sierpnia 2017)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
podobne oferty
Kielce (świętokrzyskie)
Oferta wygasła
Cieszyn, Jastrzębie Zdrój (śląskie)
Opublikowano 21 czerwca 2018
Słubice (lubuskie)
Opublikowano 22 czerwca 2018

podobne oferty

za granicą

Canvas

sprawdź lokalizację
Top