×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracyStreetworker - placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej
Streetworker - placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej Gliwice (śląskie)
Aplikuj 2 stycznia 2018, do końca 1 dzień
Streetworker - placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej Gliwice (śląskie) Aplikuj Opublikowano 2 stycznia 2018, do końca 1 dzień

Wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, okazjonalnie w weekendy, etat lub część etatu (w drugim przypadku w godzinach popołudniowych).

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w Gliwicach.

Wymagania niezbędne :
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
b) lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:
- szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można "zarazić" dzieci
- umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko
- doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów
- zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość :)

Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 3-18 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w których występuje problem alkoholowy oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasięgiem istniejących organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy - tzw. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę

Praca obejmuje w szczególności:
- Tworzenie placówek
diagnoza wskazanych w projekcie terenów,
stała obecność, zdobycie rozpoznawalności pedagogów, nawiązanie kontakty z dziećmi, z lokalną społecznością
organizacja zajęć animacyjnych na ulicach.

- Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscu realizacji zadnia
Sesje uliczne prowadzone przy użyciu "Szkoły Mobilnej".
Dyżury uliczne:
działania animacyjne: m.in. zapoznanie z różnymi rodzajami sztuki, gry i zabawy podwórkowe (dydaktyczne), zabawy ruchowe i promocja sportu, zajęcia manualne, edukacja, promocja czytelnictwa oraz pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej, pomoc w odnalezieniu i rozwoju własnych zainteresowań i talentów.
Działania profilaktyczne i wychowawcze: m.in. zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości, zajęcia wspierające identyfikację własnych dobrych i słabych stron, klasyfikację systemu wartości, warsztaty uczące nazywania i wyrażania własnych emocji, rozpoznawania samych siebie, oceny własnych zachowań i dostosowania ich do wymogów społecznych, ćwiczenia uczące rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz asertywności, zadania wpajające poczucie odpowiedzialności za własne słowa oraz za swoje otoczenie.

- Organizacja posiłku w formie podwieczorku, wsparcie materialne: Organizowanie poczęstunku na ulicy ze względu na specyfikę rodzin, z jakich pochodzą dzieci oraz indywidualna pomoc w pozyskaniu odpowiednich ubrań, materiałów szkolnych itp.

- Wyjścia poza dzielnicę i miniprojekty: m.in. Organizacja czasu wolnego, wyjścia poza osiedle, wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami, udział w treningach sportowych, warsztaty profilaktyczne i tematyczne, rozwój własnych zainteresowań i talentów, indywidualny i grupowy udział podopiecznych w treningach, warsztatach (organizowanych przez Stowarzyszenie oraz inne instytucje i organizacje), dopasowanych do ich potrzeb i możliwości, wsparcie procesu edukacji.

- Wsparcie psychologiczne i socjalne:
współpraca z instytucjami (sąd, OPS, szkoła itp.),
pomoc w rozmowach z pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami,
wsparcie rodziców i dzieci w załatwianiu codziennych spraw, usamodzielnianie ich,
bieżące poradnictwo pedagogów, oraz pomoc w odnalezieniu wsparcia specjalistów w danych dziedzinach,

- Spotkania kadry i udział w superwizji
Dla profesjonalnego i kompleksowego prowadzenia projektu ważne są cotygodniowe spotkania zespołu: pedagogów danej placówki, wolontariuszy, trenerów oraz kierownika placówki. Ponadto co miesiąc spotka się zespół wszystkich placówki celem rozwoju projektu, stałej ewaluacji i podnoszenia kompetencji.

(Data aktualizacji: wtorek, 2 stycznia 2018)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top