Regulamin korzystania

z serwisu Profesja.pl
Warunki ogólne
Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
Definicje
Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:
 1. Usługodawca - Es Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Złotej 7/18, 00-019 Warszawa, właściciel i administrator Serwisu http://profesja.pl/
 2. Portal

  – tematyczny serwis internetowy znajdujący sie pod adresem http://profesja.pl/ zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę
 4. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane w Portalu przez Usługobiorcę za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu
 5. Ogłoszeniodawca – Usługobiorca, który zamieścił Ogłoszenie
 6. Usługi – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy na podstawie niniejszego regulaminu. W szczególności jest to możliwość zamieszczania ofert pracy, ich przeglądania i aplikowania na nie
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin
 8. Strony - Usługobiorca i Usługodawca
Prawa i obowiazki stron
 1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami
 2. Usługobiorca ma prawo do przeglądania Ogłoszeń znajdujących się w Portalu oraz kontaktowania się z Ogłoszeniodawcą za pomocą dostępnych w Portalu formularzy
 3. Usługobiorca nie może umieścić w Portalu dwóch lub więcej identycznych lub bardzo podobnych ogłoszeń, ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska ( przykładowo „praca od zaraz” , „super okazja” i podobnych), ogłoszeń dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych nie związanych z poszukiwaniem pracownika ogłoszeń. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska
 4. Usługobiorca zobowiązuje się podawać w formularzach kontaktowych z Ogłoszeniodawcą informacje zgodne z prawdą, dotyczące wyłącznie własnej osoby. Zabronione jest podawanie danych osób trzecich
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie
 6. Zabrania się zamieszczania w Serwisie Ogłoszenia, które:
  1. wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym – oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);
  2. pochodzi od przedsiębiorstwa „wielopoziomowego” (ang. Multilevel Marketing);
  3. stanowi propozycję handlową;
  4. jest związana z nocnym przemysłem rozrywkowym lub przemysłem rozrywki dla dorosłych;
  5. wzbudza podejrzenie oszustwa;
  6. narusza prawo Polskie lub Wspólnoty Europejskiej;
  7. stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym – na stronie firmy) bez uprzedniej zgody Usługodawcy;
 7. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub poprawę jego treści bez informowania o tym Usługobiorcy
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej
Dane osobowe
 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców oraz inne dane niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych Usług (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz.u. 1997 nr 133 poz. 883)
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę, są danymi, które Usługobiorca udostępnia w trakcie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. opublikowanie ogłoszenia lub zapisanie się do newslettera)
 4. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy, jak i innych podmiotów oraz celem przesyłania Usługobiorcy newslettera zawierającego informacje związane z serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w serwisie, oraz inne informacje związane z tematyką serwisu
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Prawa te może zrealizować składając wniosek do usługodawcy listem poleconym na adres jego siedziby lub listem wysłanym pocztą elektroniczną z adresu użytego przy korzystaniu z Usług na adres podany w zakładce „Kontakt”. W ramach niektórych usług możliwa jest też samodzielna realizacja powyższych praw przez Usługobiorcę
Opłaty
 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie.
Reklamacje
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług na adres poczty elektronicznej info@profesja.pl
 2. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w możliwie najkrótszym terminie
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres email),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację
 4. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2015 r.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Profesja.pl
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu
 5. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
Top