Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Chrzanów, dnia 22.03.2023r OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023/MZZKDyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowieogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Dziale Technicznymw Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie I. Nazwa i adres jednostki:Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, II. Określenie stanowiska:Inspektor w Dziale Technicznym. III. Wymagania niezbędne: Wykształcenie budowlane wyższe min. 1 rok pracy lub średnie min. 3 lata pracy, Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki, Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana opinia, Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL, Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych, Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości. IV. Wymagania dodatkowe: mile widziane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność, zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami, umiejętność pracy w stresie. V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów, Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń, Udział w wykonywaniu projektów wyodrębnienia lokali, Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK, Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego, Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym. VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę), wymiar czasu pracy: pełny etat, W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%. VIII. Wymagane dokumenty. Życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej (CV), Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), Oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz z BIP MZZK, Oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz z BIP MZZK, Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3- pobierz z BIP MZZK, Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022r. poz.530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. IX. Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor w Dziale Technicznym” w terminie do dnia 11.04.2023 r. do godz. 12:00. X. Informacje dodatkowe.Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP MZZK) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. XI. Etapy postępowania w sprawie naboru:Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów: Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych, Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie MZZK) Etap 2 odbędzie się w dniach 12.04.2023 r. w godz. dogodnych dla aplikanta. Etap 3 odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail MZZK XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.Uprzejmie informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91 lub adres mail MZZK Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55 lub adresem mailowym: iodo-mzzk Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Chrzanów (małopolskie)
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top