Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią o  charakterze akademickim, stawiającą wysokie wymagania społeczności akademickiej. Realizuje wielodyscyplinarne i  innowacyjne badania naukowe o  międzynarodowym zasięgu oddziaływania. Prowadzi wysokiej jakości kształcenie studentów polskich i  zagranicznych w  różnych dziedzinach i  dyscyplinach naukowych. Łączy tradycję prowadzenia badań naukowych z kształceniem o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Dąży do wzmacniania swojego oddziaływania prospołecznego w  wymiarze zarówno lokalnym jak i globalnym. Jest zorientowana przyszłościowo i reaguje na zmieniające się potrzeby otwartej gospodarki. Dąży do umacniania postaw sprzyjających rozwojowi społeczeństwa demokratycznego i  obywatelskiego. Jest uczelnią neutralną światopoglądowo i  religijnie, tolerancyjną i wrażliwą społecznie. Obecnie, w związku z realizacją projektu „Uczelnia na medal!” POWR.03.05.00-00-A082/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy osoby do Biura ds. osób z niepełnosprawnościami i wsparcia Zespołu Zarządzania Projektami w Dziale Projektów Europejskich na stanowisko:   Doradca edukacyjny Miejsce pracy: Warszawa Numer ogłoszenia: BON/DE/01/2021 Liczba stanowisk: 1 Osoba na tym stanowisku będzie w szczególności odpowiedzialna za współpracę i pomoc studentom i studentkom, w tym z niepełnosprawnościami, w określeniu ścieżki rozwoju i doboru form wsparcia dostępnych w ramach projektu oraz motywowania do osiągnięcia założonych celów i ukończenia zaplanowanych działań w projekcie. Główne obowiązki: Organizacja wsparcia na rzecz kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami, w tym: koordynacja pracy tłumaczy j. migowego dla kandydatów na studia, organizacja i koordynacja pracy specjalistów zaangażowanych do realizacji wdrażanych form wsparcia: psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, coachów, rehabilitantów, trenerów, nauczycieli, lektorów j. obcych i innych osób zaangażowanych w proces wdrażania programów BON na rzecz osób z niepełnosprawnościami Pomoc w doborze oferty wsparcia dla kandydatów na studia/studentów z niepełnosprawnościami w ramach BON: rekrutacja kandydatów/studentów oraz pracowników uczelni do projektu, prowadzenie analizy potrzeb kandydatów na studia/studentów,  rozwiązywanie bieżących problemów kandydatów na studia/studentów, weryfikacja zasadności przyznania wsparcia; monitoring prawidłowości i efektywności świadczonego wsparcia Konsultacje dla kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami oraz weryfikacja ich specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością   Wspieranie pełnego udziału kandydatom na studia/studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia poprzez pomoc w załatwiania formalności na uczelni, pozyskania informacji, komunikacji z działami odpowiedzialnymi za obsługę studentów, kadrą akademicką i administracyjną uczelni Inicjowanie i koordynacja działań mających na celu pełną integrację osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim Nawiązywanie współpracy z podmiotami wspierającymi aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami i różnymi dysfunkcjami, w tym uświadamianie na temat edukacji włączającej całą społeczność akademicką Ścisła współpraca z zespołem zarządzającym BON i projektem oraz pozostałymi działami administracyjnymi funkcjonującymi w ramach struktur uczelni – w celu zapewnienia kandydatom na studia/studentom pełnego dostępu do wsparcia oferowanego w ramach BON Wymagania: wykształcenie wyższe/zawodowe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych -pedagogika, psychologia lub pokrewne  min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. dla osób z niepełnosprawnościami znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (obsługa studentów obcojęzycznych, prezentowanie działalności BON AEH dla międzynarodowego grona odbiorców), znajomość innych języków np. ukraiński, rosyjski będzie dodatkowym atutem znajomość pakietu Microsoft Office komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi  zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie  Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie. Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji:  umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiarkowany stopień niepełnosprawności ukończone kursy/szkolenia w zakresie edukacji włączającej lub tożsame – mile widziane ukończone kursy/szkolenia i/lub posiadanie certyfikatów/zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego – mile widziane znajomość zagadnień dotyczących problemów środowiska LGBT Oferujemy:   zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale brutto 4800-5300 PLN pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji samodzielność w działaniu wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności   pakiet benefitów (bezpłatny dostęp do platformy umożliwiającej naukę języka angielskiego lub niemieckiego) Wymagane dokumenty:   CV   list motywacyjny (opcjonalnie)   informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków   zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 17 maja 2021 roku włącznie, wpisując w tytule “Doradca edukacyjny”.   Proces prowadzony będzie w oparciu o analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje politykę równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu i zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AEH w Warszawie przez okres najbliższych 12 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AEH przez okres najbliższych 12 miesięcy. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Warszawa (mazowieckie)
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią o charakterze akademickim, stawiającą wysokie wymagania społeczności akademickiej. Realizuje wielodyscyplinarne i innowacyjne badania naukowe o międzynarodowym zasięgu oddziaływania. Prowadzi wysokiej jakości kształcenie studentów polskich i zagranicznych w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Łączy tradycję prowadzenia badań naukowych z kształceniem o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Dąży do wzmacniania swojego oddziaływania prospołecznego w wymiarze zarówno lokalnym jak i globalnym. Jest zorientowana przyszłościowo i reaguje na zmieniające się potrzeby otwartej gospodarki. Dąży do umacniania postaw sprzyjających rozwojowi społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. Jest uczelnią neutralną światopoglądowo i religijnie, tolerancyjną i wrażliwą społecznie. Obecnie, w związku z realizacją projektu „Uczelnia na medal!” POWR.03.05.00-00-A082/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy osoby do Biura ds. osób z niepełnosprawnościami i wsparcia Zespołu Zarządzania Projektami w Dziale Projektów Europejskich na stanowisko: Specjalista ds. dostępności Miejsce pracy: Warszawa Numer ogłoszenia: BON/DE/02/2021 Liczba stanowisk: 1-2 Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę i sprawne funkcjonowanie Centrum Adaptacji i Technologii Wspierających pracowników naukowych i studentów oraz studentek, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów i studentek z niepełnosprawnościami. Główne obowiązki: Obsługa Centrum Adaptacji i Technologii Wspierających polegająca m.in. na: -           pomocy w adaptacji materiałów dla studentów/pracowników naukowo-dydaktycznych/administracyjnych, -           drukowaniu w języku brajla, -           obsłudze specjalistycznych programów, -           przetwarzaniu treści zgodnie z potrzebami studenta, -           adaptacji materiałów egzaminacyjnych, -           pomocy w tworzeniu pism urzędowych itp. Analiza potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami w kwestii adaptacji materiałów i technologii Przetwarzanie treści zgodnie z potrzebą studenta z niepełnosprawnością Sukcesywna adaptacja strony uczelnia z WCAG Współpraca z BON i doradcą edukacyjnym, wykładowcami w zakresie dostosowania materiałów edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności Prowadzenie swoich działań z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji Wspieranie działań promujących ofertę BON Wymagania: wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych - pedagogika, psychologia lub pokrewne  ukończone kursy/szkolenia w zakresie edukacji włączającej lub tożsame – mile widziane (opcjonalnie) zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie  obligatoryjna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (obsługa studentów obcojęzycznych, prezentowanie działalności BON AEH dla międzynarodowego grona odbiorców), znajomość innych języków np. ukraiński, rosyjski będzie dodatkowym atutem umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie zdolność do współpracy w zespole jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania  komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi  otwartość na pojawiąjące się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń  doświadczenie w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami (opcjonalnie) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi/środowiskiem osób z niepełnosprawnościami (opcjonalnie) mile widziana znajomość: ü  Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ü  Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ü  Konwencji praw osób niepełnosprawnych ü  Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ü  WCAG 2.0 (mile widziane 2.1) oraz Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie. Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji:  Mile widziani kandydaci z niepełnosprawnością Oferujemy:   zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas określony, tj. na czas trwania projektu do 10.2023 r. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale brutto 4500-5100 (przy pełnym etacie, zależne od doświadczenia) pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (Warszawa Ochota) samodzielność w działaniu udział w ciekawym i rozwijającym projekcie   pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole  wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności   pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, dostęp do platformy zdalnej nauki języka angielskiego i niemieckiego)  Wymagane dokumenty:   CV   list motywacyjny (opcjonalnie)  informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków   zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów do 17 maja 2021 roku włącznie, wpisując w tytule “Specjalista ds. dostępności”.   Proces prowadzony będzie w oparciu o analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo.  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje politykę równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu i zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.   Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AEH w Warszawie przez okres najbliższych 12 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AEH przez okres najbliższych 12 miesięcy. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Warszawa (mazowieckie)
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top