Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Dzisiaj
CEDROB S.A. jest w pełni zintegrowaną firmą drobiarską z polskim kapitałem. Planujemy stały wzrost zatrudnienia w całej organizacji, co związane jest z obecną skalą produkcji, pozytywnymi prognozami oraz dynamicznym rozwojem firmy. Aktualnie rozbudowujemy nasze moce produkcyjne w zakresie wylęgu gęsi i kaczek. Do Zakładu Wylęgu Drobiu w Tulcach poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: ELEKTRYK Miejsce pracy: ul. Pocztowa 7, 63-004 Tulce ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - naprawa aparatów lęgowych, klujnikowych - utrzymywanie porządku i sprawności aparatów - wykonywanie bieżących napraw i przeglądów - nadzór nad sprawnym i bezpiecznym działaniem urządzeń w zakładzie WYMAGANIA: - wykształcenie średnie lub zawodowe o specjalności elektryk, elektrotechnik, energetyk, automatyk - stosowne uprawnienia SEP do 1 kV kat.E - mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - dyspozycyjność - gotowość do pracy w systemie zmianowym – dwie zmiany poniedziałek -piątek 6-14 i 14-22 oraz co drugi tydzień dyżur weekendowy - wymagane badanie z sanepidu pod kątem salmonelli - badania i pozwolenie do pracy na wysokości - mobilność OFERUJEMY: - zatrudnienie od zaraz - stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku - umowę o pracę zawartą bezpośrednio z pracodawcą - możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych - wszelkie środki i urządzenia konieczne do wykonywania obowiązków - wynagrodzenie od 30 do 34,7 zł/h + premia + dodatki SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TELEFONU: 512940486 CV prosimy kierować na adres mailowy:   Prosimy o dopisanie następującej klauzuli dla potrzeb danego procesu rekrutacyjnego: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku Ujazdówek 2a, 06-400 Ciechanów, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę”.
Tulce (wielkopolskie)
Chrzanów, dnia 30.01.2023r OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023/MZZKDyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowieogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiegow Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie I. Nazwa i adres jednostki:Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, II. Określenie stanowiska:Inspektor nadzoru inwestorskiego. III. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie min. 6 lat pracy lub wyższe min. 4 lata pracy, Posiadane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Potwierdzona przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki, Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana opinia, Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL, Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych, Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości. IV. Wymagania dodatkowe: znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych, staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność, zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami, umiejętność pracy w stresie. V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Prowadzenie nadzoru remontów i inwestycji w obiektach administrowanych przez MZZK, Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów, Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń, Wykonywanie projektów wyodrębnienia lokali, Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK, Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego, Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym. VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę), wymiar czasu pracy: pełny etat, W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodniez ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. VIII. Wymagane dokumenty. Życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej (CV), Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), Oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz z BIP MZZK, Oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz z BIP MZZK, Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 –  pobierz z BIP MZZK, Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022r. poz.530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. IX. Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 13.02.2023 roku do godz. 12:00. X. Informacje dodatkowe.Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP MZZK) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. XI. Etapy postępowania w sprawie naboru:Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów: Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych, Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie kosztorysu na podstawie podanych obmiarów, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie MZZK) Etap 2 odbędzie się w dniach 14-15.02.2023r w godz. dogodnych dla aplikanta. Etap 3 odbędzie się w dniu 16-17.02.2023r w godz. uzgodnionych z aplikantem. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail MZZK XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.Uprzejmie informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91 lub adres mail MZZK Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55 lub adresem mailowym: iodo-mzzk Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Chrzanów (małopolskie)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: MECHANIK/ MECHATRONIK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - wymagana znajomość języka niemieckiego Miejsce pracy: Niemcy – 64625 BensheimNr ref.: MECH-BENS/DE/2022 Opis stanowiska pracy:- naprawa i konserwacja samochodów osobowych głównie marki Dacia i Renault - diagnostyka komputerowa - wymiana hamulców i innych części eksploatacyjnych- serwis i czyszczenie układów klimatyzacji- wymiana olejów, filtrów, płynów chłodzących i hamulcowych- wymiana opon- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 do 16:15- stawka: 15,00€ brutto/godzinę + 40,00€ netto diety dziennej Wymagania: - doświadczenie zawodowe,- ukończona szkoła w zawodzie mechanik samochodowy- komunikatywna znajomość j. niemieckiego,- prawo jazdy kat. B (samochód na wyjazd) Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny  (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji  pracowniczej   Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: MECH-BENS/DE/2022
Bensheim (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: Lakiernik proszkowy/Piaskarz - niewymagana znajomość j. niemieckiego Miejsce pracy: Niemcy – 88250 WeingartenNr ref.: WEIN/DE/2023 Opis stanowiska pracy:- ustawienie automatycznej kabiny lakierniczej- malowanie proszkowe, piaskowanie maszyn i części maszyn- ręczne (ponowne) lakierowanie metodą Airless lub proszkowo- stawka: 12,63 euro brutto/h + 40,00 euro netto diety dziennej Wymagania: - mile widziana znajomość języka niemieckiego- doświadczenie na w/w stanowisku Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: WEIN/DE/2023
Weingarten (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK MAGAZYNOWY - wymagana znajomosc jezyka niemieckiego Miejsce pracy: Niemcy – 78359 OrsingenNr ref.: PM-ORS/DE/2023 Opis stanowiska: - praca w magazynie firmy produkujacej meble- przyjmowanie i rozładowywanie towaru- kompletowanie i pakowanie zamówienia oraz przygotowanie go do wysyłki- komisjonowanie towaru- praca od pn. do pt. w godzinach: 09:00 -18:15- stawka: 12,43 euro brutto/h + 40,00 euro netto diety dziennej Wymagania: - doświadczenie zawodowe- znajomość jęz. niemieckiego w mowie i w piśmie (umiejętność czytania potwierdzenia odbioru dostawy i odnotowywanie go w systemie)- prawo jazdy i samochód na wyjazd Oferujemy:- niemiecka umowe o prace na czas nieokreslony, zawarta przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz skladki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opieke polskojezycznego koordynatora- mozliwosc pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych platnych od +25%- platny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i swiateczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- platne dni ustawowo wolne od pracy- premie za polecenie nowych pracowników- odziez ochronna- dostep do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowanych prosimy wyslac swoje CV na adres mailowy w temacie maila prosze wpisac nr ref: PM-ORS/DE/2023
Orsingen (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: POMOCNIK LAKIERNIKA PRZEMYSŁOWEGO Miejsce pracy: Niemcy – 49744 Geeste- DalumNr ref: POM-LAK/DE/2023 Opis stanowiska:- prace pomocnicze przy przygotowywaniu powierzchni, nakładaniu powłoki lakierniczej oraz suszeniu lub utrwalaniu różnymi technikami - pomoc przy lakierowaniu pociągów, karoserii samochodowej, dużych powierzchni - praca na terenie zakładu produkcyjnego- stawka: 12,43 E brutto/H + 40 E diety dziennej Wymagania: - wykształcenie kierunkowe- doświadczenie zawodowe - mile widziana znajomość języka niemieckiego- prawo jazdy kat. B (samochód na wyjazd) Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: POM-LAK/DE/2023
Geeste- Dalum (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK MAGAZYNOWY/ KOMISJONER - okolice Stuttgartu Miejsce pracy: Niemcy – 71106 MagstadtNr ref: PM-MAG/DE/2023 Zakres obowiązków: - praca w magazynie z częściami rowerowymi- rozładowywanie towaru przy pomocy paleciaków- sprawdzanie zgodności towaru z potwierdzeniem dostawy- komisjonowanie towaru- pakowanie towaru i przygotowanie go do wysyłki- stawka: 12,43 euro brutto/h + 20,00 euro netto diety dziennej Wymagania: - doświadczenie zawodowe- komunikatywna znajomość języka niemieckiego - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy - prawo jazdy kat. B (samochód na wyjazd) Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: PM-MAG/DE/2023
Magstadt (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: OPERATOR ROBOTA SPAWALNICZEGO/ SPAWACZ MAG Miejsce pracy: Niemcy – 26683 Saterland – Scharrel Nr ref: SPAW-SAT/DE/2023 Zakres obowiązków: -obsługa robota spawalniczego -spawanie ręczne metodą MAG -spawnie elementów pojedynczych jak i komponentów – budowa maszyn -kontrola jakości -stawka: 13,00 E brutto/H + 40 E diety dziennej Wymagania: -doświadczenie zawodowe -komunikatywna znajomość języka niemieckiego-certyfikat spawalniczy MAG-prawo jazdy kat. B oraz samochód na wyjazd Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: SPAW-SAT/DE/2023
Saterland-Scharrel (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: OPERATOR ROBOTA SPAWALNICZEGO/ SPAWACZ MAG Miejsce pracy: Niemcy – 26683 Saterland – Scharrel Nr ref: SPAW-SAT/DE/2023 Zakres obowiązków: -obsługa robota spawalniczego -spawanie ręczne metodą MAG -spawnie elementów pojedynczych jak i komponentów – budowa maszyn -kontrola jakości -stawka: 13,00 E brutto/H + 40 E diety dziennej - rekrutacja na 01.2023r. Wymagania:-doświadczenie zawodowe -komunikatywna znajomość języka niemieckiego-certyfikat spawalniczy MAG-prawo jazdy kat. B oraz samochód na wyjazd Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: SPAW-SAT/DE/2023
Saterland-Scharrel (Niemcy)
Firma Euro Labora Sp.J. (o nr certyfikatu: 14601) dla swojego niemieckiego klienta poszukuje pracowników na stanowisko: OPERATOR ROBOTA SPAWALNICZEGO/ SPAWACZ MAG Miejsce pracy: Niemcy – 26683 Saterland – Scharrel Nr ref: SPAW-SAT/DE/2023 Zakres obowiązków: -obsługa robota spawalniczego -spawanie ręczne metodą MAG -spawnie elementów pojedynczych jak i komponentów – budowa maszyn -kontrola jakości -stawka: 13,00 E brutto/H + 40 E diety dziennej Wymagania: -doświadczenie zawodowe -komunikatywna znajomość języka niemieckiego-certyfikat spawalniczy MAG-prawo jazdy kat. B oraz samochód na wyjazd Oferujemy:- niemiecką umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą przed wyjazdem - ubezpieczenie oraz składki zdrowotne i emerytalne odprowadzane na terenie Niemiec - zakwaterowanie, pokój jednoosobowy- opiekę polskojęzycznego koordynatora- możliwość pracy w godzinach dodatkowych oraz godzinach nocnych płatnych od +25%- płatny urlop w wymiarze 25 dni w roku- dodatek urlopowy i świąteczny (od 180 euro po przepracowaniu 6 m-cy)- płatne dni ustawowo wolne od pracy- premię za polecenie nowych pracowników- odzież ochronną- dostęp do mobilnej aplikacji pracowniczej Zainteresowany? Wyślij swoje aktualne CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy dodając w temacie numer referencyjny: SPAW-SAT/DE/2023
Saterland-Scharrel (Niemcy)
Wyświetlono rezultaty 1-10 z 59.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top