Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnychul. Garncarska 432-500 Chrzanów, Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe lub średnie ze stażem minimum 5 lat pracy,- znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel,- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- znajomość prawa budowlanego ( utrzymanie obiektów budowlanych rozdział 6 ustawy),- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta.Wymagania dodatkowe:- czytelny charakter pisma,- znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,- komunikatywność w mowie i piśmie,Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:- prowadzenie książek obiektów,- prowadzenie na bieżąco elektronicznej archiwizacji wydatków na poszczególnych paragrafach zgodnie z zatwierdzonym planem remontów i inwestycji,- monitorowanie możliwości pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu gminy, rozliczanie realizowanych wniosków na które otrzymano dofinansowanie,- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,- prowadzenie rejestru korespondencji,- prowadzenie rejestru umów, zleceń, wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, teczek budynków administrowanych przez MZZK oraz teczek Wspólnot Mieszkaniowych wraz z rejestrem pism,- rozliczanie mediów zużytych przez wykonawców.Ponadto od aplikanta wymagana będzie:- staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,- zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,- umiejętność pracy w stresie.Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.Wymagane dokumenty:-życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,-kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy,-oświadczenia o:a) korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i archiwizowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016r. poz. 922) oraz przepisami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2016r. Dz.U. poz.902 ),Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2016r. poz.902) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor w Dziale Technicznym” w terminie do dnia 26.05.2017r. do godz. 10:00.Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:-wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,-sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie pisma, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych,-rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZKEtap 2 odbędzie się w dniach 29-30.05.2017r. w godz. dogodnych dla aplikanta.Etap 3 odbędzie się w dniu 31.05.2017r. w godz. uzgodnionych z aplikantem. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91
Chrzanów (małopolskie)
Wyświetlono rezultaty 561-570 z 746.
Śledź nas na Snapchacie!

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top